Evalvacija promocije zdravja pri delu v Sloveniji

Naslov projekta: Promocija zdravja pri delu v Sloveniji – evalvacija in predlogi za nadaljnji razvoj na dokazih podprtih programov

Program: Ciljni raziskovalni program »CRP 2023« težišče: 1. »Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba«, tematski sklop: 1.1. »Zdravo in aktivno življenje«,  tema: 1.1.19. »Evalvacija promocije zdravja na delovnem mestu z vidika strokovnih meril za sistematično načrtovanje z dokazi podprtih programov«

Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 31. 3. 2025

Vodilni partner: UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Vodja projekta: izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak

 

Namen

Namen projekta je pridobiti poglobljen vpogled v načrtovanje in izvajanje programov promocije zdravja pri delu v slovenskih delovnih organizacijah, raziskati stališča vodij do programov za boljše zdravje zaposlenih ter potrebe po znanju na področju promocije zdravja pri delu, hkrati pa pridobiti podatke o potencialnih spodbudah za aktivnejše delovanje organizacij na tem področju. Na tej podlagi bodo oblikovana izhodišča za prilagoditev programov, s katerimi bi delovne organizacije dodatno spodbudili k delovanju na področju promocije zdravja pri delu in jih pri tem strokovno podprli.

V projektu sodelujeta raziskovalni organizaciji: Univerzitetni klinični center Ljubljana (RO 0312 https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/organization/618 ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (RO 3333 https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/organization/7139)

 

Uvod

Na področju promocije zdravja pri delu v Sloveniji se pretežno izvajajo enostransko usmerjeni programi, ki ciljajo v enostavno spreminjanje z zdravjem povezanega vedenja zaposlenih, ob tem pa je spregledana vloga podpornega okolja, pomen analize podatkov o zdravju za načrtovanje programov/projektov ter evalvacije procesov in učinkov, podprtost s strani vodij ter sodelovanje z izvajalci medicine dela in strokovnimi delavci za varnost pri delu in programi v skupnosti, kar vse zmanjšuje učinkovitost programov. Hkrati tako omejeno razumevanje promocije zdravja pri delu utrjujejo številni izobraževalni programi za delodajalce. Primeri dobre prakse in dolgoletne izkušnje doma in v tujini kažejo, da uspešni in učinkoviti programi promocije zdravja na delovnem mestu temeljijo na analizi podatkov o zdravju zaposlenih, njihovih dejanskih potrebah v zvezi z zdravjem in kakovosti delovnega okolja, na podpori in vključenosti vodij, dejavnem sodelovanju s specialisti medicine dela, prometa in športa ter strokovnimi delavci za varnost pri delu.

 

Cilji projekta

Cilji projekta so:

  • pripraviti sistematični pregled in analizo dosedanjih raziskav in analiz na področju promocije zdravja na delovnem mestu (oktober 2023 – januar 2024)
  • opraviti okvirni vsebinski pregled dostopnih programov promocije zdravja na delovnem mestu v Sloveniji ter jih ovrednotiti z vidika strokovnih meril za sistematično načrtovanje z dokazi podprtih programov, ki so bili oblikovani v okviru program Čili za delo, ter različnih kazalnikov zdravja (november 2023 – april 2024);
  • priprava na izvedbo in izvedba kvantitativne raziskave o načrtovanju in izvajanju programov promocije zdravja pri delu med delodajalci, njihovem odnosu do zdravja pri delu, razumevanju promocije zdravja na delovnem mestu in njeni povezanosti s finančnimi rezultati organizacij ter o podpori programom za boljše zdravje delavcev. Statistična obdelava, analiza rezultatov (marec 2024 – januar 2025);
  • oblikovati izhodišča za prilagoditve programov osveščanja in izobraževanja delodajalcev s ciljem doseganja večje učinkovitosti ukrepov za ohranjanje in izboljševanje zdravja delavcev ter zagotavljanje zdravju naklonjenih delovnih razmer (januar – marec 2025).

 

Financiranje

Projekt sofinancirata Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) (http://www.aris-rs.si/sl/) in Ministrstvo za zdravje (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/). Vrednost projekta je 50.000 EUR, od tega vsak od sofinancerjev prispeva 25.000 EUR.

 

Člani projektne skupine

Univerzitetni klinični center Ljubljana:
dr. Metoda Dodič Fikfak (12218)
Katja Draksler (32620)
Alina Cirman
Ajda Erzar (55677)
dr. Andrea Margan (55634)
dr. Tanja Urdih Lazar (20465)

Nacionalni inštitut za javno zdravje:
Ada Hočevar Grom (14633)
Marina Šinko (58302)
Victoria Zakrajšek (58301)