Zdravje med prestrukturiranjem: širjenje ekspertnega znanja / Health in restructuring: Dissemination of expert knowledge - Hires Dissem, 2011, program financiranja: Progress

V okviru enoletnega projekta so partnerske organizacije prevedle v 5 nacionalnih jezikov in ustrezno vsebinsko prilagodile publikacijo Zdravje med prestrukturiranjem: Inovativni pristopi in priporočila za oblikovanje ustreznih politik (Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations), ki je nastala v okviru enega od prejšnjih projektov, namenjenih raziskovanju povezave med prestrukturiranjem podjetij in zdravjem zaposlenih ter iskanju ukrepov zmanjševanja negativnih učinkov prestrukturiranja na zdravje. Partnerske organizacije bodo ob širjenju vsebine knjige poskušale zajeti čim širši krog odločevalcev, predstavnikov menedžerskih organizacij in vodstev slovenskih podjetij ter s tem prispevati k njihovi boljši osveščenosti o nujnosti uvajanja sprememb na takšen način, da bi bil negativen učinek čim manjši. Knjiga lahko pri delu služi tudi raziskovalcem in praktikom na področju zdravja in varnosti pri delu ter drugim strokovnjakom.

Kontakt: 

Tanja Urdih Lazar (tel.: 01 522 26 92, faks: 01 522 24 78, e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si)