Projekt Promocija zdravja pri delu – sredstvo za povečanje profesionalnih kompetenc zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa / Workplace Health Promotion – a means of increasing the professional knowledge of Slovenian health physicians

V okviru dveletnega projekta, ki se je zaključil konec leta 2012, je bil v slovensko okolje prenesen izobraževalni program o promociji zdravja pri delu (PZD), namenjen zdravnikom specialistom medicine dela, prometa in športa. Program so oblikovali strokovnjaki najvidnejših evropskih strokovnih s področja zdravja pri delu, prvič pa je bil izveden v Romuniji.

Obstoječi program so partnerske organizacije dopolnile s sodobnim relevantnim znanjem na mednarodni ravni in ga prilagodile slovenskim razmeram in potrebam primarne ciljne javnosti, tj. slovenskim zdravnikom specialistom MDPŠ.

Kontakt: 

Tanja Urdih Lazar (tel.: 01 522 26 92, faks: 01 522 24 78, e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si)