- Združenje medicine dela, prometa in športa Slovenskega zdravniškega društva (http://www.zmd.si)

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje (http://www.mf.uni-lj.si/kjz)

- European Union of Medical Specialists, Occupational Medicine
(http://www.uems-occupationalmedicine.com)

- European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP (http://www.enwhp.org)

- European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin Foundation) (http://www.eurofound.eu.int/)

- Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
(https://osha.europa.eu/sl/front-page)

- EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes)

- Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (http://www.mz.gov.si/)

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (http://www.mddsz.gov.si/)

- Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (http://www.ivz.si)

- Zbornica varnosti in zdravja pri delu (http://www.zbornica-vzd.si/)

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (http://www.zzzs.si/)

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (http://www.zpiz.si/)

- World Health Organization, Occupational Health (http://www.searo.who.int/en/Section23/Section1214.htm /)

- World Health Organization, Regional Office for Europe, Occupational Health (http://www.euro.who.int/occhealth)

- International Labour Organization – ILO, Safework (http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm)

- Finnish Institute of Occupational Health – FIOH (http://www.ttl.fi/en/Pages/default.aspx)

- United States Department of Labor, Occupational Health and Safety Adminitration - OSHA (http://www.osha.gov/

- Canadian Centre for Occupational Health and Safety – CCOHS (http://www.ccohs.ca/)

- Centers for Diseases Control and Prevention, The National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH, USA (http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html)

- About Safe Work Australia (http://www.safeworkaustralia.gov.au/swa/)