Prvega maja 2023 se je začel uporabljati februarja sprejeti Pravilnik o poklicnih boleznih (Uradni list RS, št. 25/23, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14889), ki celostno ureja sistem odkrivanja in priznavanja poklicnih bolezni ter omogoča učinkovitejše preprečevanje bolezni, ki nastajajo zaradi neurejenih delovnih razmer.  

Vloge za ugotavljanje poklicne bolezni sprejema Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, obravnava pa interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki jo koordinira inštitut. Interdisciplinarna skupina strokovnjakov za posamezen primer deluje v senatu treh članov, od katerih sta dva zdravnika z licenco s strokovnega področja medicine dela, prometa in športa ter en zdravnik z licenco s strokovnega področja, na katerega sodi obravnavana bolezen. Interdisciplinarna skupina deluje v skladu s poslovnikom.