Z letošnjim srečanjem mreže za promocijo zdravja pri delu, ki je bilo 7. decembra v Grand hotelu Union, smo obeležili 15-letnico programa Čili za delo in izobraževanja za svetovalce za PZD. Srečanje je bilo zato pretežno namenjeno predstavitvam, v katerih so svetovalci predstavili svoje delo in programe za boljše zdravje zaposlenih, ki jih izvajajo v svojih organizacijah. Slišali smo veliko primerov dobre prakse, pa tudi številne težave, s katerimi se pri načrtovanju in uvajanju ukrepov soočajo zaradi slabe podpore vodstev ter pomanjkanja finančnih sredstev in kadrov.

V uvodnih predavanjih in na okrogli mizi ob zaključku srečanja so bili izpostavljeni številni izzivi, s katerimi se bo treba v prihodnosti soočiti pri nadaljnjem razvoju promocije zdravja pri delu, da bi prispevali k učinkovitosti programov v organizacijah in dosegli premik od ozkega razumevanja promocije zdravja kot vplivanja na življenjski slog k celostnemu pristopu k zdravju, ki temelji na analizi zdravja in potrebah zaposlenih ter izboljšavah delovnega okolja. Tako so se razpravljavci strinjali, da bi bilo treba v sodelovanju med inštitutom, Inšpektoratom RS za delo in ministrstvoma za delo in za zdravje okrepiti osveščanje delodajalcev o pomenu zdravja pri delu in koristih, ki jih lahko imajo organizacije od vlaganj v to področje, poleg tega pa tudi prilagoditi izobraževanje svetovalcev za PZD spremenjenim potrebam velikih in srednjih podjetij, specifičnim zahtevam malih delodajalcev ter svetovalcem kot zunanjih sodelavcev. Zagotovo pa k boljšemu razumevanju temeljnega namena in koristi promocije zdravja pri delu prispevajo tudi strokovna srečanja, kakršno je bilo tokratno, udeleženci pa so poleg tega kot spodbudo delodajalcem za uvajanje aktivnosti za boljše zdravje v svoja podjetja tudi možnost finančnih olajšav in subvencij.

Kot je že običaj, je bila na ob zaključku srečanja tudi slavnostna podelitev potrdil novim svetovalcem za promocijo zdravja pri delu, ki so izobraževanje Čili za delo zaključili v letih 2020 in 2021.

Prispevke s srečanja si lahko ogledate tu:

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak: Uvodne besede

Tanja Urdih Lazar in Katja Draksler: 15 let programa Čili za delo in promocije zdravja pri delu v Sloveniji: Kako nam je šlo?

Asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner: Kako zaposlene motivirati za dobro izbiro: Gripe ne prenašam!

Mag. Brigita Putar: Preprečevanje in obvladovanje poškodb z ostrimi predmeti v bolnišnici Topolšica in pregled 10-letnega delovanja bolnišnice na področju promocije zdravja

Mag. Željka Kutija: Pričakovanja in doseženi cilji pri vpeljevanju sistema promocije zdravja na delovnem mestu

Miha Pirc: Izkušnja uvajanja promocije zdravja v premazni industriji

Dani Mirnik: Vloga specialista medicine dela v promociji zdravja pri delu