»Ranljive skupine delavcev: mladi in migranti v času prestrukturiranja« je bila vodilna tema posveta, ki ga KIMDPŠ organiziral 23. septembra 2014 v Ljubljani. Nacionalnega dogodka, ki predstavlja izvedbeni del mednarodnega projekta VIRES (Vulnerable Groups In REStructuring), so se udeležili deležniki s področja problematike mladih delavcev in delavcev migrantov: predstavniki reprezentativnih sindikatov, raziskovalci Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem, predstavniki gospodarstva ter nevladnih organizacij.

Kriza je položaj mladih in migrantskih delavcev v večini držav članic EU in tudi v Sloveniji precej poslabšala. Mladi in migrantski delavci so prvi na udaru sprememb, ki se dogajajo v procesih prestrukturiranja, bodisi zaradi večinoma kratkotrajnih pogodb o delu bodisi zaradi pomanjkanja pravne zaščite.

Podrobnejši pregled obravnavanih skupin nam pokaže še nekatere podskupine, na katere bi morali biti še posebej pozorni, ko načrtujemo ukrepe na trgu dela, v izobraževanju in zakonodaji. Ena od teh podskupin so nižje izobraženi in nižje kvalificirani mladi, ki delajo na slabo plačanih delovnih mestih in zanje obstaja velika verjetnost prehoda v skupino brez zaposlitve ob hkratni izključenosti iz sistema izobraževanja ali usposabljanja. V drugo skupino sodijo visoko usposobljeni mladi, ki prehajajo iz ene začasne pogodbe o delu v drugo in so v delovnem okolju izpostavljeni principu »prvi noter, prvi ven«. Med posebej ranljive vsekakor sodijo tudi delavci migranti, saj so praviloma zaposleni v sektorjih, ki so v recesiji najbolj izpostavljeni tveganjem za izgubo delovnih mest (npr. gradbeništvo). Pri mladih migrantih pa gre predvsem za visoko izobražene mlade delavce, ki se odločijo za selitev v tujino v želji za boljšim kruhom in kariernimi priložnostmi. V tem primeru govorimo o odlivu »smetane« delovne sile.

Udeleženci posveta so bili enotnega mnenja, da je poleg strokovnega konsenza nujno potrebno to perečo tematiko predstaviti odločevalcem iz vrst politikov, ki imajo škarje in platno za izvedbo potrebnih ukrepov, s katerimi bi preprečili ali vsaj omilili negativne učinke prestrukturiranja na ranljivi skupini mladih delavcev in migrantov.