Prijava in ugotavljanje poklicnih bolezni je urejeno s Pravilnikom o poklicnih boleznih (objavljen je TUKAJ), ki je stopil v veljajo maja letos. Vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni je treba oddati na obrazcu, ki je priloga pravilnika in je objavljen na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2023-01-0456-p2.pdf.

Vlogi je treba priložiti:
1. Kopijo pisnega izvida ali mnenje zdravnika z diagnozo bolezni, za katero prijavitelj meni, da bi bila lahko poklicna
2. Izpis obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji, ki ga prijavitelj pridobi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Obr. ZPIZ 10344-3-1 Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS).

Predlogu se lahko priložijo še naslednji dokumenti, če so na voljo:
1. Izjava (oziroma Izjave) o varnosti z oceno tveganja sedanje in prejšnjih zaposlitev
2. Izvidi zdravstvenih pregledov delavca pri specialistu medicine dela, prometa in športa
3. Dodatni dokumenti, za katere prijavitelj meni, da bi bili lahko koristni pri ugotavljanju vzročne zveze med boleznijo in delovnim mestom oziroma delom, ki ga opravlja (ga je opravljal)

Vso izbrano dokumentacijo je treba poslati na naslov:
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
(Vloga za ugotavljanje poklicne bolezni)
Grablovičeva ulica 42
1000 Ljubljana