V oktobru 2014 je izšel drugi del publikacije Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji, ki vključuje smernice za dokazovanje poklicnih bolezni gibal. Smernice v skladu z veljavno zakonodajo predlagajo tudi enoten sistem verifikacije in registracije poklicnih bolezni v RS. Njihov cilj je, da postanejo strokovna podlaga za vzpostavitev enotnega republiškega registra poklicnih bolezni in sumov na poklicno bolezen. Skladno z novimi spoznanji stroke se bodo smernice po potrebi dopolnjevale oziroma spreminjale.

Poklicne bolezni so pomemben kazalec negativnega zdravja delavcev in odražajo zdravstveno ogroženost delavca na delovnem mestu. Prave razsežnosti problematike poklicnih bolezni v Sloveniji ne poznamo, ker kljub zakonski obvezi nimamo republiškega registra poklicnih bolezni, sumov na poklicne bolezni in z delom povezanih bolezni. Obstajajo le izjemno pomanjkljivi podatki o incidenci poklicnih bolezni, po katerih se v Sloveniji letno potrdi le od 20 do 30 poklicnih bolezni, ki povzročajo eno od kategorij invalidnosti. Če se primerjamo z drugimi državami EU, bi letno pričakovali vsaj od 1500 do 3000 poklicnih bolezni.

V skladu z veljavno zakonodajo se poklicna bolezen ugotavlja in dokazuje z zdravstvenim nadzorom delavcev na preventivnih zdravstvenih pregledih, ki jih opravlja specialist medicine dela. Poklicne bolezni priznavajo izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, pri čemer sodelujejo z zavarovančevim osebnim zdravnikom, službo za medicino dela, specialistično službo oziroma z zavodi za usposabljanje invalidnih oseb in delodajalci. Poklicno bolezen prijavlja inšpekciji dela delodajalec.