Center za medicino dela in prometa

Glavne naloge centra so odkrivanje in verifikacija poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, priprava in dopolnjevanje verifikacijskih meril za priznavanje poklicnih bolezni v Sloveniji (klinične smernice), ocenjevanje delazmožnosti delavcev, epidemiologija delovnega okolja, humanizacija dela ter proučevanje vzrokov za pojavljanje stresa, razpoložljivosti delavca in kroničnih posledic dolgotrajnih učinkov polutantov na organske in vedenjske motnje. Zaposleni v centru opravljajo znanstveno-raziskovalno, razvojno ter vzgojno-izobraževalno delo.

Center izvaja tudi zdravstveno varstvo voznikov motornih vozil vseh kategorij obeh skupin na prvi in drugi stopnji. Sodeluje pri pripravi strokovnih podlag zakonov in podzakonskih aktov v zvezi z zdravjem in varnostjo v cestnem prometu.

Center za medicino športa

Center opravlja storitve za vrhunske športnike Slovenije. Njegov cilj je spremljanje zdravstvenega stanja vrhunskih športnikov v vseh fazah trenažnega procesa, razvoj in spremljanje doktrinarnih izhodišč medicine športa ter krepitev strokovnih in raziskovalnih povezav med institucijami, ki se v Sloveniji ukvarjajo z zdravjem vrhunskih športnikov.

Center za promocijo zdravja

Zaposleni v centru pripravljajo strokovne podlage za zmanjševanje bolniškega staleža, delovne invalidnosti, poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom ter si prizadevajo ozavestiti delovne organizacije in njihove menedžerje, delavce in politične odločevalce o koristih, ki jih prinaša celostna skrb za zdravje delavcev, ki jo imenujemo tudi promocija zdravja pri delu. V tam namen sodelujejo številnih mednarodnih projektih, izvajajo lasten program izobraževanja promocije zdravja pri delu Čili za delo, ves čas pa si tudi prizadevajo oblikovati in vzdrževati Slovensko mrežo za promocijo zdravja pri delu.

Komisije s sedežem na inštitutu

Na KIMDPŠ delujejo tudi tri interdisciplinarne komisije:

-       Interdisciplinarna skupina strokovnjakov za verifikacijo poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu  

Komisija je drugostopenjski organ za verifikacijo azbestnih bolezni in oceno zmanjševanja življenjskih funkcij.

-       Posebna zdravniška komisija za delo

Komisija je pritožbeni organ za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.

-       Posebna zdravstvena komisija za promet

Komisija je pritožbeni organ za oceno telesnih in duševne zmožnosti vožnjo motornih vozil ali v primeru odvzema vozniškega dovoljenja.