Center za poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti

Glavne naloge centra so odkrivanje in verifikacija poklicnih bolezni (PB) ter z delom povezanih bolezni, priprava in dopolnjevanje verifikacijskih meril za priznavanje PB v Sloveniji (klinične smernice), ocenjevanje delazmožnosti delavcev, epidemiologija delovnega okolja, znanstveno-raziskovalno delo, razvojno, vzgojno-izobraževalno delo ter publicistična dejavnost.

Oddelek za zdravstveno varstvo delavcev (DMD UKC)

Na oddelku posebno pozornost namenjajo sodelovanju pri izdelavi ocen tveganja oz. ocene zdravstvene ogroženosti delavcev, oceni zdravstvenega stanja delavcev, izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju na podlagi preventivnih zdravstvenih pregledov in analize ravni ter dinamike kazalcev negativnega zdravja delavcev, ugotavljanju poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, ter preventivi nastanka le-teh. Center je vključen v dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravstvenih ter ostalih delavcev, zaposlenih v zdravstvu.

Naročanje

Oddelek za verifikacijo poklicnih bolezni in epidemiologijo

Na oddelku aktivno sodelujejo v raziskovalnih nalogah in projektih načrtovanja in izvajanja epidemioloških študij. Izvajajo številne aplikativne raziskave in so odgovorni za spremljanje in vodenje registra poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu. Pridobivajo podatke drugih populacijskih datotek o zdravju delavcev (bolniški stalež, umrljivost na Inštitutu za varovanje zdravja RS, podatki registra raka pri Onkološkem inštitutu), jih analizirajo za specifične potrebe, povezujejo in posredujejo strokovni in laični javnosti. V izvedenskem delu odkrivajo in verificirajo poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom. Center je vključen v dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravstvenih delavcev ter ostalih delavcev, zaposlenih v zdravstvu.

Naročanje

Oddelek za poklicno toksikologijo in higieno

Glavna naloga oddelka je raziskovanje toksičnih vplivov kemičnih dejavnikov tveganja na zdravje delavca in raziskovanje izpostavljenosti delavcev. V centru ima svoj sedež tudi Slovensko toksikološko društvo, katerega aktivni člani so tudi delavci KIMDPŠ. Cilj oddelka je raziskovalna dejavnost (glej pod raziskovanje), vključitev v dodiplomski in podiplomski študij toksikologije ter obravnava ekspertiz toksikološke vsebine. 

Oddelek za varstvo pred ionizirajočimi in  neionizirajočimi sevanji

Na oddelku je posebna pozornost namenjena zdravstvenemu nadzoru sevanju izpostavljenih delavcev, oceni zdravstvene ogroženosti, zdravstvenemu stanju, oceni izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v sevalnem okolju, znanstveno-raziskovalnemu, razvojnemu, vzgojno-izobraževalnemu delu na dodiplomskem ter podiplomskem nivoju.

Naročanje

Center za medicino dela in prometa

Glavne naloge centra so odkrivanje in verifikacija poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, priprava in dopolnjevanje verifikacijskih meril za priznavanje poklicnih bolezni v Sloveniji (klinične smernice), ocenjevanje delazmožnosti delavcev, epidemiologija delovnega okolja, humanizacija dela ter proučevanje vzrokov za pojavljanje stresa, razpoložljivosti delavca in kroničnih posledic dolgotrajnih učinkov polutantov na organske in vedenjske motnje. Zaposleni v centru opravljajo znanstveno-raziskovalno, razvojno ter vzgojno-izobraževalno delo.

Center izvaja tudi zdravstveno varstvo voznikov motornih vozil vseh kategorij obeh skupin na prvi in drugi stopnji. Sodeluje pri pripravi strokovnih podlag zakonov in podzakonskih aktov v zvezi z zdravjem in varnostjo v cestnem prometu.

Naročanje

Center za ergonomijo in fiziologijo dela

Cilj centra je raziskovanje ergonomskih vidikov dela in delovnega okolja ter oblikovanje priporočil za človeku prilagojeno delovno mesto. Ukvarja se s proučevanjem fizioloških obremenitev in obremenjenostjo delavcev ter funkcionalno diagnostiko. Vključen je v razvojno, strokovno metodološko delo, v dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravstvenega kadra.

Center za psihologijo

Cilj centra je večja humanizacija dela ter proučevanje vzrokov za pojavljanje stresa, razpoložljivosti delavca in kroničnih posledic dolgotrajnih učinkov polutantov na organske in vedenjske motnje. V centru opravljajo naslednje psihološke preglede: za oceno delazmožnosti, za poklicno usmerjanje, preglede na zahtevo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pred zaposlitvijo, obdobne psihološke preglede na podlagi Ocene tveganja in na zahtevo delodajalcev ter psihološke preglede voznikov in športnikov.

Naročanje

Center za promocijo zdravja

Zaposleni v centru pripravljajo strokovne podlage za zmanjševanje bolniškega staleža, delovne invalidnosti, poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom ter si prizadevajo ozavestiti delovne organizacije in njihove menedžerje, delavce in politične odločevalce o koristih, ki jih prinaša celostna skrb za zdravje delavcev, ki jo imenujemo tudi promocija zdravja pri delu. V tam namen sodelujejo številnih mednarodnih projektih, izvajajo lasten program izobraževanja promocije zdravja pri delu Čili za delo, ves čas pa si tudi prizadevajo oblikovati in vzdrževati Slovensko mrežo za promocijo zdravja pri delu.

Center za medicino športa

Center opravlja storitve za vrhunske športnike Slovenije. Njegov cilj je spremljanje zdravstvenega stanja vrhunskih športnikov v vseh fazah trenažnega procesa, razvoj in spremljanje doktrinarnih izhodišč medicine športa ter krepitev strokovnih in raziskovalnih povezav med institucijami, ki se v Sloveniji ukvarjajo z zdravjem vrhunskih športnikov.

Naročanje

Komisije s sedežem na inštitutu

Na KIMDPŠ delujejo tudi tri interdisciplinarne komisije

-       Interdisciplinarna skupina strokovnjakov za verifikacijo poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu  

Komisija je drugostopenjski organ za verifikacijo azbestnih bolezni in oceno zmanjševanja življenjskih funkcij.

         Naročanje

 

-       Posebna zdravniška komisija za delo

Komisija je pritožbeni organ za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.

         Naročanje

 

-       Posebna zdravstvena komisija za promet

Komisija je pritožbeni organ za oceno telesnih in duševne zmožnosti vožnjo motornih vozil ali v primeru odvzema vozniškega dovoljenja.

        Naročanje